شنبه ٢٤ آذر ١٣٩٧ - 
1 2
 
منوی اصلی
 
 

 هدف کلی واحد آموزش سلامت و ارتقاء سلامت:

توانمند سازی کارکنان و مردم جهت جلب مشارکت آنان به منظور حفظ و تامین و ارتقاء سطح سلامت خود و جامعه

اهم فعالیتهای آموزش سلامت به سه بخش تقسیم میگردد:

مسئولیت اجرای برنامه پنجم طرح تحول سلامت

در راستای برنامه های تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت، برنامه ملی خود مراقبتی به عنوان پنجمین برنامه ملی در حوزه بهداشت به مرحله اجرا درآمد. برنامه ملی خود مراقبتی با چهار رویکرد خود مراقبتی فردی، سازمانی، اجتماعی و گروههای خودیار اجرا می شود.

  • خودمراقبتی فردی با جذب سفیر سلامت آغاز می شود. سفير سلامت عضوي از اعضاي يك خانوار است كه حداقل ۸ كلاس سواد خواندن و نوشتن دارد و به صورت داوطلبانه مسووليت انتقال مطالب آموخته شده در حوزه سلامت و مراقبت فعال از سلامت خود و اعضاي خانواده و جامعه را بر عهده دارد.انتظار می رود با اجرای این برنامه سطح آگاهی فرد افزایش یافته و مطالب آموخته شده به خانواده انتقال داده شود و درنهایت نقش مهمی در کاهش مراجعه به پزشک و تشخیص به موقع و قبل از پیشرفت بیماری داشته باشد.
  • خودمراقبتي سازماني: این برنامه در سازمانهای دولتی،و غیر دولتی، مدرسه، دانشگاه، کارگاه، کارخانه ها، اجرایی خواهد شد، امید می رود با تشکیل شورای ارتقاء سلامت در محل کار و تدوین برنامه عملیاتی در جهت ايجاد محيط فیزیکی سالم و فرهنگ حمايتي و تشويق شیوه­زندگی سالم با تعامل کارکنان و كارفرمايان گام های مفید و ارزشمندی در راستای ارتقاء جامعه برداشته شود.
  • برنامه خودمراقبتي اجتماعي: از نقش مهم شوراهای شهری و روستایی و شورایاری ها در جهت جلب مشارکت اجتماع براي كنترل بر عوامل تعيين كننده سلامت استفاده می شود. در حقیقت خودمراقبتی اجتماعی پشتیبان و حمایت کننده سلامت آحاد جامعه است.

مسئولیت آموزشی
نظارت بر فرآيند طراحی و تدوين استانداردهای توليد رسانه های آموزشی و نظارت بر فرآيند توليد، تهيه و تدوين استانداردهای ارزشيابی و نظارت بر مداخلات آموزشی

مسئولیت ارتباطاتی
توسعه ارتباط برون بخشی ، جذب و سازماندهی و توانمند سازی رابطین آموزشی سازمانها

مسئولیت اطلاعاتی
جمع آوری و تحليل و ارايه اطلاعات و گزارش ادواری در زمينه اطلاعات تخصصی به منظور طراحی مداخلات آموزش سلامت

شرح وظايف واحد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
1-برنامه ريزی جهت برگزاری دوره های آموزشی درون بخش
2-  برنامه ريزی جهت برگزاریدوره های آموزشی برون بخش
3-تهيه رسانه های آموزشی 
4-ارزشيابی رسانه های آموزشی تهيه شده
5-انجام تبليغات چند رسانه ای در مناسبتهای خاص بهداشتی
6-تامين وسايل سمعی بصری مراکز بهداشتی
7-جمع آوری تحليل و ارائه اطلاعات فعاليتهای آموزشی در ستاد و مراکز بهداشتی درمانی تابعه به واحد آموزش بهداشت معاونت
8-تقسيم وتوزيع دانشجويان معرفی شده در ستاد ومراکز بهداشتی درمانی تابعه
9 -پايش و ارزشيابی فعاليتهای آموزشی دانشجويان
10-ارزشيابی دوره های آموزشی برگزار شده در واحد
11-هماهنگی و همکاری با نهادهای برون بخش جهت برگزاری دوره های آموزشی
12-بررسی وتعيين مشکل اولويت دار شبکه بهداشت ودرمان دماوند
13-انجام طرح تحقيقاتی در زمينه حل مشکل اولويت دار مرکز
14-پايش و نظارت مستمر بر روند فعاليتهای آموزشی در واحدهای تابعه
15-برگزاری دوره های آموزشی جهت كليه رابطين آموزشی در زمينه برنامه ملی خودمراقبتی
16-برگزاری دوره آموزشی جهت كليه پرسنل در زمينه برنامه ملی خودمراقبتی

17-تشکيل جلسات جهت رابطين آموزشي در زمينه برنامه ريزي و اجراي موثر برنامه هاي آموزش سلامت در منطقه تحت پوشش شبکه بهداشت ودرمان دماوند

 

کارشناسان واحد

  • سیده زینب جعفریان: کارشناس مسئول واحد آموزشو ارتقاء سلامت

Jafarian_zainab@ymail.com        

  • سیده زینب موسوی فر: کارشناس آموزش آموزشو ارتقاء سلامت
  • شهلا یزدانی: کارشناس کتابخانه

       تلفن تماس: 2  -76313331 ( داخلی 113)

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.